Skip to content KFUM's logga
Sök
Verktygslådan 2030

KFUMs roll

KFUMs fokusområden

Vilket ansvar har vi i KFUM för att bidra till att de globala målen uppnås?

För att lyckas nå de globala målen krävs samarbete och att alla är med och bidrar. Det är viktigt att komma ihåg att KFUM är en del av en global rörelse, som bara i Sverige når ut till över 45 000 barn och unga. Om vi kan leva upp till de globala målen i den svenska KFUM-rörelsen, är vi på god väg till att nå de globala målen i hela världen också!

KFUMs föreningar sysslar med allt ifrån basket till scouting till parkour. Vissa föreningar kanske fokuserar mer på målet om barns och ungas hälsa medan andra arbetar med integration och jämlikhet. Oavsett vad din förening arbetar med så har vi i KFUM kommit överens om tre fokusområden som är viktiga för oss. Dessa tre fokusområden är ungas makt och identitet, jämställdhet och inkludering. Våra fokusområden relaterar till de globala målen och genom att arbeta med dessa frågor är vi med och påverkar även ungas inkludering och makt globalt.

Mål 5 Jämställdhet

Jämställdhet handlar om att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett kön. Att ingen ska behandlas sämre på grund av vilket kön de tillhör eller identifierar sig med, att alla ska få vara med och bestämma och delta i samhället på lika villkor. Mål 5 handlar också om att avskaffa alla former av våld och hot mot tjejer och kvinnor.

KFUM ska vara jämställt och vi ska stå upp för ett jämställt föreningsliv och sam­hälle där alla får vara med. I KFUM vill vi även fokusera på att skapa, sprida och använda metoder för att prata om och belysa frågor kring jämställdhet i föreningslivet och i samhället. Det kan till exempel vara att diskutera vilka ideal och normer som råder i omklädningsrummet, vem som tar de viktiga besluten i mötesrummet eller hur representationen ser ut (vilka får synas och höras) i våra föreningar.
I vårt arbete för jämställdhet mellan män och kvinnor behöver vi ha en förståelse kring att olika diskrimineringsgrunder (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder) påverkar och ibland förstärker varandra (intersektionalitet). En persons identitet kan bygga på en eller flera av dessa och därmed påverka den personens förutsättningar. Att vara medveten och sprida medvetenhet om detta tror vi är ett sätt att bidra till och möjliggöra för en mer inkluderande rörelse och samhälle i stort.

I den här verktygslådan finns tips på olika övningar och lekar som ni kan göra för att börja prata om hur jämställdheten ser ut i er förening. Men det finns även praktiska checklistor för att undersöka vem som får ta mest plats på era möten och tips på jämställd musik som ni kan spela under era träffar!

 

Mål 10 Minskad ojämlikhet

Jämlikhet handlar om att alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter i samhället, oavsett var de kommer ifrån, vad de tror på, hur de ser ut eller vem de blir kära i. Jämställdhet handlar om att minska skillnaderna mellan män och kvinnor, medan jämlikhet handlar om att minska skillnaderna mellan andra identiteter – till exempel mellan personer med olika etniciteter, religioner, funktionsvariationer, sexualiteter, eller olika ekonomiska möjligheter. Det handlar inte om att alla ska behandlas exakt likadant. Eftersom vi alla har olika förutsättningar från början behöver vi ibland olika saker för att nå samma mål.

I KFUM handlar det om att se till att alla barn och unga kan vara med i våra verksamheter, att alla är välkomna. Olikheter är något berikande och KFUM-rörelsen ska byggas av alla olika typer av individer. KFUM ska stärka unga människor i att våga stå upp för sin egen och andras rätt att uttrycka sin identitet. Din makt att påverka ditt liv och din omvärld ska inte begränsas av vem du är eller av diskriminering.

 

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Fredliga samhällen där alla kan vara med och bestämma är grundläggande för hållbar utveckling. Inga framsteg kan nås i en värld full av konflikter och våldsutövande. Mål 16 handlar om att minska våldet på alla nivåer i samhället, och se till att alla människor har möjlighet att vara med och påverka.

På vilket sätt bidrar KFUMs verksamheter till fred? Fred handlar inte bara om avsaknaden av krig och konflikter, utan handlar om demokratiska samhällen fria från våld och förtryck i alla dess former. KFUM ska vara en inkluderande rörelse och där alla barn och unga inkluderas i de beslut som tas. KFUMs verksamheter är en förebild i samhället genom våra fredliga och inkluderande aktiviteter som ger unga makten att påverka. Genom att föregå med goda exempel kan vi skapa förändring i samhället i stort.

 

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

För att uppnå en hållbar och långsiktig utveckling världen över, krävs samarbeten och globala partnerskap. Det innebär bland annat internationell solidaritet och utvecklingssamarbeten, men även utbyten av kunskap och resurser mellan olika länder. Mål sjutton brukar ses som en metod för att uppnå de andra sexton målen i Agenda 2030.

I KFUM är samarbeten och utbyte av kunskap och erfarenheter viktigt. Vi tror att vi kan lära oss av alla, inte bara de som sitter på mest makt i samhället eller i föreningen, och att vi alla behöver hjälpas åt för att vi ska kunna utvecklas och bli bättre. Till exempel så samarbetar KFUM Sverige med syskonföreningar i flera länder i Afrika, Östeuropa och i Palestina. Det här samarbetet och hur vi kan inspireras av varandra kan du läsa mer om under Inspiration.

Men KFUM tycker även att det är viktigt med samarbeten nationellt mellan olika föreningar i Sverige! I den här verktygslådan kan du få tips och idéer från hur andra föreningar, i Sverige och globalt, arbetar för att uppnå de globala målen.

 

Vill du läsa mer om hur KFUM arbetar med de globala målen och våra fokusområden? Kolla in vår strategi What We Want!