Skip to content KFUM's logga
Sök

KFUM's idé och värdegrund

Antaget av riksombudsmötet 2007 i Jönköping

KFUM Sveriges

VERKSAMHETSIDÉ

Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår ifrån en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov. Här följer en närmare förklaring av de olika delarna i KFUMs verksamhetsidé.

Unga människor

Vi vänder oss primärt till unga människor. Det är viktigt för oss att unga människor har inflytande och möjlighet att påverka rörelsens utveckling. Samtidigt ser vi ett stort värde i att mötas mellan generationer i vår rörelse.

Mötesplatser

Att vara del av en gemenskap och ett sammanhang är viktigt för alla människor. Speciellt för unga människor är det viktigt med uppskattning, uppmuntran och ansvar i relation till andra människor. Vi vill erbjuda unga människor mötesplatser där man kan umgås, ha roligt och utvecklas tillsammans med andra. Mötesplatserna ska genomsyras av KFUMs grundvärderingar och stärka en helhetssyn på människan.

Utveckling genom ansvar

Alla individer har en potential att utvecklas och växa som människor. Vi vill genom våra aktiviteter bidra till att ge unga människor ökad kunskap och ökat ansvar så de kan växa och utvecklas till ansvarstagande och självständiga individer. KFUM erbjuder unga människor möjligheter till utbildning och övning i ledarskap och personlig utveckling.

Aktuella behov

Vi vill tillfredsställa unga människors aktuella behov genom att erbjuda en bredd av aktiviteter där var och en kan finna något som tilltalar just henne eller honom.

KFUMs

Värdegrund

Inom KFUM ser vi till hela människan. Vi tror att den enskilda individen har behov av att utvecklas kroppsligt, själsligt och andligt för att bli hel som människa.

  • Det kroppsliga står för människans behov av en sund kropp. Med en hälsosam livsstil, fri från droger, ökar förutsättningarna för ett gott liv. KFUMs verksamheter ska bidra till drogfria miljöer där fysiska aktiviteter uppmuntras.
  • Det själsliga symboliserar människans behov av att bredda och utöka sina kunskaper och färdigheter, stärka självförtroendet och viljan att använda sina förmågor till att nå sina mål. KFUMs verksamheter ska uppmuntra och stimulera sökandet efter kunskap, till egna initiativ och till att ta ansvar.
  • Det andliga står för människans behov av att hantera existentiella frågor. KFUM ska genom sin verksamhet tillhandahålla miljöer och utforma aktiviteter, där individen inbjuds till och känner sig trygg att utforska existentiella frågor som tro, moral och etik.

Denna treenighet symboliseras av den röda triangel som också är symbolen för vår rörelse.

Kristligheten

KFUM är en partipolitisk och religiöst oberoende ungdomsorganisation. KFUM är sprungen ur kristligheten ungefär som Stadsmissionen, IOGT-NTO, Sensus och Diakonia i en tid då detta var ganska självklart men är idag ungefär lika sekulariserade som samhället i stort. KFUM är och kommer alltid att vara öppen för alla oavsett trosuppfattning. Det finns däremot en sorts andlighet kvar inom rörelsen som vi ser som positiv men inte är kopplad till något samfund eller religion. Body/Mind/Spirit är en paroll för KFUM och där är vi rätt unika att ta med anden eller själen när man ser på personer. Alltså en till dimension förutom fysiskt och psykiskt och seendes till helheten.

Kristligheten följer med i namnet delvis för att vi har en stark koppling till många människors liv och uppväxttid som vi inte vill förlora men också på grund av det vi nämner här ovan som vi ser som en styrka och något utöver det vanliga.

Människors lika värde

Principen om alla människors lika värde är grundläggande inom KFUM. Vi eftersträvar att principen om alla människors lika värde får större genomslagskraft i praktiken i vårt samhälle och i resten av världen. KFUM verkar för internationell solidaritet och rättvisa. Vi vill förändra ojämlika strukturer och värna om oprivilegierade grupper både i vårt land och i andra länder. Detta visar sig genom tydliga ställningstaganden av oss som organisation och av enskilda medlemmar, till förmån för i samhället orättfärdigt behandlade grupper och enskilda individer.