KFUM-rörelsen står inför omfattande omorganisation

11 maj 2021

KFUM-rörelsen står idag inför en viktig och omfattande förändring. På rörelsens riksombudsmöte i november ska 150 medlemsföreningar rösta om en eventuell regional omorganisation som syftar till att stärka medlemsföreningarna och rörelsen i sin helhet.

Enligt förslaget på regionombildning ska KFUMs tio nuvarande regioner organiseras i fyra nya regionala enheter som kan leverera ett starkare och mer effektivt föreningsstöd runt om i landet. Målet med regionförändringen är att ta fram och förverkliga ett nytt format för regionalt arbete som möjliggör ett närmare samarbete mellan regioner och en tydligare kanal samt ett starkare inflytande från lokal till nationell nivå.

Regionförändringen på remiss till rörelsen

Fram till den 30 maj välkomnas KFUMs alla regioner och lokalföreningar att lämna remissvar på förslaget om regionförändringen. Styrgruppen för regionförändringen, som bereder ett utkast på förslaget, uppmanar alla föreningar och regioner att tycka till och göra sin röst hörd i denna viktiga fråga.

Instruktioner för remissvar

Läs igenom dessa två dokument för att lämna ert remissvar:

Deadline för remissvar är den 30 maj 2021. Återkom med era svar till Ida Wahlström, processledare för styrgruppen för regionförändringen. Vid frågor, hör också av er till Ida.

Efter deadline för remissvar kommer styrgruppen revidera utkastet på proposition innan det lämnas över till KFUM Sveriges styrelse i slutet av juni. KFUM Sveriges styrelse kommer sedan justera propositionen innan den läggs fram på riksombudsmötet den 12-14 november i Uppsala. KFUM Sverige uppmanar alla föreningar att delta vid riksombudsmötet för att vara med och forma denna rörelse som vi alla är del av.

Remissfrågor
Vänligen ta dessa frågor i beaktning när ni lämnar ert remissvar:

    1. Utifrån målet om att stärka KFUMs lokalföreningar och rörelsen som helhet, vad ser ni för styrkor och möjligheter samt svagheter och hot med förslaget om regionförändring? Har ni förslag om hur eventuella svagheter och hot kan förebyggas, dela gärna dessa.
    2. Tror ni att detta förslag kan möta era behov av ett regionalt föreningsstöd som lokalförening? Vänligen förklara.

Remissfrågor avseende förslag om nya regionala stadgar
Önskar ni lämna åsikter specifikt kring förslaget om nya regionala stadgar, vänligen ta dessa frågor i beaktning när ni lämnar ert remissvar:

§ 3 REGIONENS ÄNDAMÅL OCH UPPDRAG
Ska ”Ändamål-paragrafen” skrivas in i regionernas stadgar – för tydlighetens skull, eller är det bekvämt att ha stadgarna kortare?

§ 7 REGIONÅRSMÖTE
7.4 Rätt att delta och ombudsrätt:
Är det lämpligt med ombudsrätt per medlemsunderlag eller ska regionerna ha ett fast antal ombud oavsett antalet medlemmar?

§ 10 REGIONSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Är det nödvändigt att ha en paragraf med AU i stadgarna, eller är AU en självklarhet och hanteras av sittande regionstyrelse?

§ 14 NOMINERINGSKOMMITTÉ
”Nomineringskommitté” – Nytt namn! Är det en bra idé?

§ 15 STADGEÄNDRINGAR
15.1: Är det tillräcklig gräns att ha 3/4 och enhälligt av NÄRVARANDE ombud?
15.2: Är det rätt paragrafer som ROM ska besluta om?
15.3: Är stycket otydligt eller kanske helt onödigt. Hur ska en gå till väga om en som region vill ändra en paragraf i stadgarna?

Delta på informationsmöte om regionförändringen

Nuvarande KFUM Västsvenska Regionen och KFUM Region Syd (Skåne-Blekinge) kommer att hålla möten med sina medlemmar där de går igenom förslaget om regionförändring. Alla föreningar är välkomna att delta på dessa möten oavsett vilken KFUM-region ni tillhör idag.

  • Möte med Västsvenska Regionen: 12 maj kl. 18.00. För mer information och anmälan, hör av er till vastsvenska@kfum.se
  • Möte med Region Syd (Skåne-Blekinge): 19 maj kl. 18.00. För länk, mer information och anmälan, hör av er till vesna@kfummalmo.se