Skip to content KFUM's logga
Sök

Strengthening young women in palestine

STRENGTHENING YOUNG WOMEN TO BE CHANGE AGENTS IN THE PALESTINE SOCIETY

KFUM Sverige samarbetar med YWCA Palestina för fred & säkerhet, mänskliga rättigheter, våld mot kvinnor och påverkan. Unga kvinnor tillhör de mest utsatta grupperna i det palestinska samhället, och därför har vi valt att fokusera på att stärka dem och på YWCA Palestina som organisation för att skapa politisk förändring.

Tack vare KFUMs arbete kan unga kvinnor:

  • Delta i lokala påverkansgrupper som kan påverka för att skapa lösningar på lokal nivå och bidra till större kampanjer för att stärka kvinnors rättigheter
  • Ta plats i YWCA på alla nivåer och aktivt delta i kvinnorättsplattformar som utmanar och stärker kvinnornas roll och position i det palestinska samhället
  • Lyfta fram situationen för unga kvinnor i Palestina ute i världen

Genom samarbetet stärker vi YWCA Palestina som en ledande kvinnorättsrörelse i Palestina genom att:

  • Stärka YWCA Palestinas totala kapacitet genom att bland annat utveckla en ny långtidsstrategi och påverkansstrategi för YWCA
  • Utbilda all personal och andra nyckelpersoner att bli ännu skarpare i att använda mänskliga rättighetsverktyg för att skapa förändring
  • Delta i nationella och internationella forum för att stärka för att fördjupa allianser med viktiga aktörer

Jämställdhet

Jämställdhet är kärnverksamhet för YWCA Palestina, det är en kvinnorättsorganisation. Utmaningen i det handlar om att göra mer och göra det bättre. En viktig del är att stärka det strategiska påverkansarbetet, en annan del är att finslipa metoderna som skapar förändring. En sådan sak är att de lokala påverkansgrupperna numera innehåller fler unga män än tidigare även om unga kvinnor fortfarande är i majoritet. Vi tror att det är avgörande att få med de unga männen i arbetet för att förändra normer och strukturer och därmed minska kvinnor och flickors utsatthet.

Inkludering

Det inkluderande arbetet består delvis i att just finnas på plats i byar och flyktingläger där möjligheterna generellt är färre. Unga från byarna/lägren blir sedan viktiga aktörer i fler delar av projektet, inte minst genom att identifiera och dokumentera verkliga fall av våld mot kvinnor som sedan används i påverkansarbetet nationellt och internationellt. En annan viktig del är att stötta ungas kvinnor i sin representation inom YWCA Palestina. Unga människor i Palestina är i princip uteslutna från beslutsfattarpositioner på alla nivåer, det är en kultur som även finns inom civilsamhället. Därför jobbar vi aktivt med ge plats och stärka unga kvinnor så att de kan ta ledande positioner inom YWCA.

Ungas makt och identitet

Vi jobbar med ungas identitet och makt genom att vara ute i palestinska byar och flyktingläger där vi bygger upp lokala påverkansgrupper bestående av unga kvinnor och män som vill förändra. Grupperna jobbar delvis utifrån ett människorättsperspektiv där FN-resolutionerna 1325 (kvinnor, fred och säkerhet) och 2250 (unga, fred och säkerhet) är viktiga delar. De skapar även lokal praktisk förändring utifrån de behov och möjligheter de ser runt omkring sig.

Nyfiken?

Är du nyfiken på Palestinaprogrammet eller vill din lokalförening sätta igång ett samarbete där? Kontakta då KFUM Sveriges internationella sekreterare Martin Hedberg.