Regeringen presenterar förslag till en ny ungdomspolitik

”Ett nytt övergripande mål föreslås för alla statliga beslut och insatser som berör ungdomar mellan 13 och 25 år. Detta framgår av propositionen ”Med fokus på unga – en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande” som regeringen fattat beslut om. Det nya målet ska ersätta de nuvarande målen för ungdomspolitiken. Förslaget till nytt mål är: ”Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen”. Ungdomspolitiken föreslås vara sektorsövergripande och alla insatser som berör ungdomar bör ha ett ungdomsperspektiv.”
http://www.regeringen.se/sb/d/18277/a/236189