Motion I från 2017

Inför en obligatorisk barnskyddsutbildning för alla ledare inom KFUM- rörelsen i Sverige.

Som del av världens största ungdomsorganisation möter KFUM föreningar i Sverige tusentals barn och unga varje år. Barn och unga har rätt att vara trygga i sin fritidsverksamhet och därför är det viktigt att KFUMs alla ledare vet hur vi skapar en trygg miljö för barn och ungdomar. De behöver veta hur vi förebygger övergrepp och hur de ska agera om de misstänker att någon far illa. Sverige har skrivit under på Barnkonventionen och i denna poängteras vårt ansvar och barnens rättigheter i denna fråga, varför detta är något som behöver ligga högt upp på varje seriös ungdomsorganisations agenda.

KFUM samarbetade i ett Arvsfondsprojekt med Scouterna kring framtagandet av utbildningen Trygga möten, en webbkurs som syftar till att skapa ledare som vågar agera mot övergrepp, mobbning och kränkningar för att barn och ungdomar ska kunna vara trygga på sin fritid. När utbildningen var framtagen beslöt KFUM Umeå för några år sedan att göra utbildningen obligatorisk i introduktionen av alla våra anställda och ledare. Vår barnskyddspolicy säger också att alla som har direkt och kontinuerlig kontakt med barn och unga i våra verksamheter ska uppvisa utdrag från polisens belastningsregister. När nu Scouterna 2017 börjat ta betalt för webbutbildningen medför det en kostnad motsvarande 47tkr/år för KFUM Umeå. Detta är en ansenlig summa och vi inser att risken är stor att en viktig utbildningsinsats blir bortprioriterad pga av att den blir för dyr för oss eller andra föreningar.

Som seriös ungdomsrörelse bör KFUM införa en obligatorisk barnskyddsutbildning för alla våra ledare och anställda som möter våra barn och unga. Utbildningen ska vara lättillgänglig och utgöra ett gott stöd för att alla barn och unga i våra verksamheter ska kunna vara trygga.

KFUM Umeå föreslår att KFUM Sverige ges i uppdrag att titta på hur vi kan möta detta behov inom rörelsen:
  • att Trygga möten eller motsvarande utbildning blir obligatoriskt för alla ledare inom KFUM-rörelsen i Sverige.
  • att KFUM Sverige får i uppdrag att undersöka möjligheten att inom KFUM rörelsen ensam eller i samverkan med annan organisation trygga att vi har tillgång till en sådan utbildning till ett rimligt pris.

KFUM Umeås Styrelse 2017-06-19

Motionssvar

Sammanfattning

Barn och unga har rätt att vara trygga i sin fritidsverksamhet och därför är det viktigt att KFUMs alla ledare vet hur vi skapar en trygg miljö för barn och ungdomar.

KFUM samarbetade i ett Arvsfondsprojekt med Scouterna kring framtagandet av utbildningen Trygga möten. Det är en webbkurs som syftar till att skapa ledare som vågar agera mot övergrepp, mobbning och kränkningar för att barn och ungdomar ska kunna vara trygga på sin fritid. När Scouterna 2017 börjat ta betalt för webbutbildningen medför det en kostnad för föreningar.

Som ungdomsrörelse anser motionären att KFUM Sverige därför inför en obligatorisk barnskyddsutbildning för alla våra ledare och anställda som möter våra barn och unga.  Utbildningen ska vara lättillgänglig och utgöra ett gott stöd för att alla barn och unga i våra verksamheter ska kunna vara trygga.

Motionärens förslag

  • att KFUM Sverige ges i uppdrag att titta på hur vi kan möta detta behov inom rörelsen.
  • att Trygga möten eller motsvarande utbildning blir obligatoriskt för alla ledare inom KFUM-rörelsen i Sverige.
  • att KFUM Sverige får i uppdrag att undersöka möjligheten att inom KFUM rörelsen ensam eller i samverkan med annan organisation trygga att vi har tillgång till en sådan utbildning till ett rimligt pris.

Styrelsens uppfattning

Styrelsen instämmer med att det är allas vårt ansvar att alla unga som möter oss i våra verksamheter har rätt till en trygg och säker miljö för att de ska kunna utvecklas till sin fulla potential. Styrelsen är positiv till initiativet men ser utmaningar med implementeringen och säkerställandet av uppföljningen. Med det hoppas styrelsen på föreningarnas engagemang och delaktighet i att möta detta behov och föreslår därför tillägg till förslaget.

Styrelsens förslag:
  • att bifalla att-satserna i motionen.
  • att KFUM Sveriges styrelse får i uppdrag att definiera vem som räknas som ledare med krav på att ha deltagit i utbildningen.
  • att KFUM Sveriges styrelse får i uppdrag att ta fram stöd åt föreningar och kårer för att hantera den administrativa uppgiften att kontrollera ledares deltagande i utbildningen samt hur varje förening och kår kan implementera en obligatorisk utbildning.