KFUM-fonden

Fondens övergripande syfte är att stödja lokal KFUM-verksamhet och individuella medlemmar, genom t.ex:

 • Samarbeten och utbyten mellan medlemsföreningar.
 • Nyskapande projekt och verksamheter, i linje med KFUM Sveriges verksamhetsinriktning.
 • Utbildningar, arrangemang, projekt, möten, utbyten etc. som kommer KFUM:s verksamhet till gagn.

Ansökan     Frågor och svar     Redovisning

Allmänna kriterier för ansökan till KFUM-fonden

 • Ansökningar ska vara i linje med KFUM Sveriges värdegrund, policys och strategi.
 • Ansökan ska beskriva och motivera hur projektet relaterar till fondens syfte och kriterier.
 • Ansökan ska beskriva hur KFUM:s ungdomsverksamhet gagnas.
 • Ansökan ska inkludera en tydlig budget.
 • Ansökningar om att starta ny verksamhet, bör inkludera en förklaring om hur projektet planeras att finansieras efter fondbidraget använts.
 • Fonden strävar efter geografisk och verksamhetsmässig spridning samt spridning mellan föreningar.
 • Föreningar som är medlemmar i KFUM Sverige och har medlemsrapporterat föregående år får ansöka om medel ur KFUM fonden.
 • En förening kan beviljas max 10 % av den totala årliga KFUM-fonden. Först om det finns medel kvar i fonden vid stipendiekommitténs sista möte för året, kan undantag göras från denna regel. Alla individer söker som en del av sin förening.

Bedömningskriterier för sökande föreningar

 • Unga är projektets huvudsakliga målgrupp och/eller initiativtagare.
 • Graden av samarbeten mellan olika KFUM-verksamheter.

Bedömningskriterier för sökande individer

 • Individer som är medlemmar i en förening ansluten till KFUM Sverige får ansöka om medel ur KFUM-fonden. I ansökan ska det framgå vilken förening hen är ansluten till.
 • Att bidraget kommer unga under 25 år tillgodo.

Tänk på att du som individ ingår i en förening och därmed ansöker för föreningens räkning.

Bidrag ges inte till

 • Deltagande på andra organisationers årsmöten, mötesplatser eller utbildningar om det inte finns en tydlig motivering till hur detta gynnar lokal KFUM-verksamhet.
 • Materialinköp. Om ansökan främst gäller material ska den inte godkännas.
 • Kostnader som söks i efterhand. Resor söks i förhand utifrån uppskattat belopp och betalas ut i efterhand utifrån det faktiska beloppet.
 • Kostnader för föreningars löpande verksamhet, t.ex. löner.
 • Projekt som har fått finansiering från KFUM-fonden tre år i rad.

Övriga bestämmelser

 • Resekostnader kan beviljas med upp till 1500 kr/person för nationella resor, och med upp till 3000 kr/person för internationella resor. Undantag kan göras för de föreningar som p.g.a. sin geografiska placering har högre resekostnader.


KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7