KFUM-fonden

Fondens övergripande syfte är att stödja lokal KFUM-verksamhet och individuella medlemmar, genom t.ex:

 • Samarbeten och utbyten mellan medlemsföreningar.
 • Nyskapande projekt och verksamheter, i linje med KFUM Sveriges verksamhetsinriktning.
 • Utbildningar, arrangemang, projekt, möten, utbyten etc. som kommer KFUM:s verksamhet till gagn.

Ansökan     Frågor och svar     Redovisning

Allmänna kriterier för ansökan till KFUM-fonden

 • Ansökningar ska vara i linje med KFUM Sveriges värdegrund, policys och strategi.
 • Ansökan ska beskriva och motivera hur projektet relaterar till fondens syfte och kriterier.
 • Ansökan ska beskriva hur KFUM:s ungdomsverksamhet gagnas.
 • Ansökan ska inkludera en tydlig budget.
 • Ansökningar om att starta ny verksamhet, bör inkludera en förklaring om hur projektet planeras att finansieras efter fondbidraget använts.
 • Fonden strävar efter geografisk och verksamhetsmässig spridning samt spridning mellan föreningar.
 • Föreningar som är medlemmar i KFUM Sverige och har medlemsrapporterat föregående år får ansöka om medel ur KFUM fonden.
 • En förening kan beviljas max 10 % av den totala årliga KFUM-fonden. Först om det finns medel kvar i fonden vid stipendiekommitténs sista möte för året, kan undantag göras från denna regel. Alla individer söker som en del av sin förening.

Bedömningskriterier för sökande föreningar

 • Unga är projektets huvudsakliga målgrupp och/eller initiativtagare.
 • Graden av samarbeten mellan olika KFUM-verksamheter.

Bedömningskriterier för sökande individer

 • Individer som är medlemmar i en förening ansluten till KFUM Sverige får ansöka om medel ur KFUM-fonden. I ansökan ska det framgå vilken förening hen är ansluten till.
 • Att bidraget kommer unga under 25 år tillgodo.

Tänk på att du som individ ingår i en förening och därmed ansöker för föreningens räkning.

Bidrag ges inte till

 • Deltagande på andra organisationers årsmöten, mötesplatser eller utbildningar om det inte finns en tydlig motivering till hur detta gynnar lokal KFUM-verksamhet.
 • Materialinköp. Om ansökan främst gäller material ska den inte godkännas.
 • Kostnader som söks i efterhand. Resor söks i förhand utifrån uppskattat belopp och betalas ut i efterhand utifrån det faktiska beloppet.
 • Kostnader för föreningars löpande verksamhet, t.ex. löner.
 • Projekt som har fått finansiering från KFUM-fonden tre år i rad.

Övriga bestämmelser

 • Resekostnader kan beviljas med upp till 1500 kr/person för resor inom Sverige och Norden, och med upp till 3000 kr/person för internationella resor utanför norden. Undantag kan göras för de föreningar som p.g.a. sin geografiska placering har högre resekostnader eller för särskilda internationella uppdrag.


KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7