MÖJLIGHET ATT SÖKA PENGAR FÖR VERKSAMHET FÖR UTSATTA GRUPPER OCH UNGA I UTSATTA SITUATIONER

KFUM Sverige har tillsammans med flera ungdomsorganisationer arbetat för att öka stödet till våra föreningar för att klara nödvändiga omställningar till följd av Corona.

Som ett resultat av detta arbete har nu KFUM Sverige lämnat in ansökan om ekonomiskt stöd till två myndigheter. Trots att vi ännu ej fått besked från MUCF eller Socialstyrelsen, öppnar vi ändå upp möjligheten för medlemsföreningarna att söka ekonomiskt stöd.

Stödet kan sökas av KFUM Sveriges medlemsföreningar som har haft eller har planerad verksamhet, inom perioden 1 mars – 31 december 2020. Stöd kan ges till ”verksamhet som pga covid-19, utökats/ställts om för att möta behovet från unga och grupper som befinner sig i socialt utsatta situationer” , se faktaruta nedan.

Riktmärke kring belopp möjligt att söka per förening är 100 000 – 500 000 kr, förutom redan överenskommet undantag.

KFUM Sverige arbetar vidare för ett mer generellt stöd för den viktiga verksamhet som bedrivs av KFUM-föreningar runt om i landet, men välkomnar förstås att politiken tagit detta beslut.

Ansökningsperiod:

Ansökan om medel görs via aktuell länk nedan före 2020.07.22, kl 09:00.

Anledningen till att ansökningsperioden är förhållandevis kort och dessutom förlagd till sommar-månaderna är att politiken har beslutat om att medel får brukas inom perioden 2020.01.01 – 2020.12.31. Bedömningen är att medel och verksamhet kan göra störst nytta genom detta förfarande, bland annat för att kunna ge besked till medlemsföreningar så tidigt som möjligt, huruvida medel är beviljade eller ej och därmed bidra till planering och tydlighet vad som gäller.

Det är också därför KFUM Sverige valt att öppna ansökan 2020-06-26, dvs. innan slutligt besked från myndigheterna inkommit, då vi på detta sätt ger föreningarna en något längre ansökningsperiod och hoppas det ger fler möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd.

Förutsättningar för att söka medel:

 • Förening som är medlemmar i KFUM Sverige och har medlemsrapporterat föregående år får ansöka om medel
 • Att verksamheten uppfyller bidragens syfte, se faktaruta
 • Att medlemsförening inte beviljats medel ur samma stödpott, MUCFs organisationsbidrag – Stöd 1 eller Socialstyrelsens statsbidrag – Stöd 2                                                      
 • Att medlemsförening ansöker ur den ena av de två stödpotterna, dvs. antingen Stöd 1 eller Stöd 2.

Länkar till ansökningarna

STÖD 1: https://podio.com/webforms/24686561/1812706

STÖD 2: https://podio.com/webforms/24686872/1812729

Bedömningskriterier

 • Effektivitet och kvalitet på verksamheten: det viktigaste är inte att nå eller beröra så många individer som möjligt, utan en kombination av att arbeta effektivt med hög kvalitet gentemot målgruppen
 • Kapacitet: medlemsföreningens möjlighet att genomföra verksamheten (för kommande verksamhet)
 • Spridning: geografisk, verksamhetsmässig, samt mellan medlemsföreningar

Kan man överklaga beslut?

Självklart får man överklaga beslut. Om du har frågor rörande fattade beslut, ta kontakt med KFUM Sveriges kansli. Detaljer kring andras beviljade/icke beviljade ansökningar kommer ej att ges ut.

Redovisning av beviljade medel

Redovisning och rapportering hur beviljade medel har använts är en viktig del. Medlems- föreningar som beviljats medel kommer ta del av datum som gäller för slutrapportering samt rapporteringsmallar att fylla i. Detta för att KFUM Sverige i sin tur ska kunna sammanställa en samlad rapport gentemot bidragsgivaren.

Viktiga datum för ansökan

 • Öppet för ansökan 2020.06.26–07.22, kl 09:00.
 • Under perioden 2020.07.22–29 kan kontaktperson för ansökan komma att kontaktas för att kortfristigt förtydliga eller inkomma med kompletteringar till ansökan
 • Under vecka 32, är ambitionen att besked ska kunna förmedlas huruvida medel har kunnat beviljas eller ej, samt belopp.
 • Utbetalning av beviljade belopp sker vecka 34.
 • Redovisning och rapport enligt mall, senast 2021.02.01, kl 09:00

Stockholm 2020-06-25
KFUM Sverige
/Alexander Clemenson, Generalsekreterare

INTERVJU MED PELISA CAMAGU FRÅN YMCA SOUTH AFRICA

Pelisa Camagu jobbar som koordinator för Youth Justice-programmet på YMCA i Sydafrika (Nelson Mandela Bay). Pelisa har jobbat på YMCA i två år och är socionom. Vi träffade henne över Zoom för att prata mer om vad Youth Justice är och hur ungdomar i Sydafrika har påverkats av Coronapandemin!

Vad är Youth Justice? 

Youth Justice är en möjlighet för unga i Sydafrika att förändra sina liv. Vi jobbar med unga som befinner sig i riskzonen för att bli kriminella, för att antingen hjälpa dem ut ur kriminalitet eller förebygga att de hamnar där. 

Vi jobbar med unga som har hoppat av skolan och inte har några framtidsutsikter, och erbjuder dem ”life skills” där de både får utbildning och stöd på ett personligt plan. Till exempel så gör vi hembesök för att ta reda på ungdomens bakgrund och det finns några riskfaktorer i deras hemmiljö. Vårt mål är att unga ska kunna gå tillbaka till skolan för att undvika att återfalla eller hamna i brottslighet, och vi ger dem det stöd de behöver för att stanna i skolan.

När ungdomarna har gått klart Youth Justice-programmet fortsätter de på regelbunden basis. Vi gör återbesök och check-ups, och de bjuds in till att delta som volontärer och berätta om sina erfarenheter för att hjälpa andra unga.

– Vilka resultat har programmet bidragit till?

Åh, vi har sett stora resultat! Tidigare deltagare som gått programmet har förändrat sitt beteende och enbart 2 % återfaller i brott. Men vi har även sett att de är mindre våldsamma. Den grupp som vi jobbar med är barn och unga som är från utsatta områden, där kriminalitet och gängvåld ökar, och våld är något som de lever med dagligen. Men under programmet ser vi dem växa så mycket, de blir mer närvarande under utbildningen, de är aktiva, de deltar. 

Efteråt är de mer sugna att gå tillbaka till skolan, de förstår vikten av att gå i skolan och hur skolan kan påverka deras liv till det bättre. 

I Sydafrika är arbetslösheten hög, även för personer som har en examen. Så chansen att få ett jobb är väldigt liten för någon som hoppat av skolan, och då lockas de ofta in i brottslighet istället. 

– Den 16 juni firade ni South African Youth Day. Kan du berätta lite om vad det är och hur ni firar det?

Den 16 juni firas Youth Day i Sydafrika till minne av Soweto Uprising som startade den16 juni 1976 när tusentals studenter samlades för att fredligt demonstrera mot apartheid och för alla  ungas rätt till utbildning. 

Youth Day är till för att synliggöra den kamp och de ungdomar som spelade en avgörande roll för den utbildning vi har idag, för alla. Vi firar Youth Day för att stärka dagens unga så att de kan få en röst, och bli lyssnade på. För jag menar, de är framtidens ledare så om vi inte ger dem en plattform att lyfta problem och skapa nya tankar och idéer så tar vi ifrån dem deras framtid. Vi använder Youth Day för att synliggöra dagens utmaningar för unga och hur vi kan lösa dem.

Fortfarande finns det utmaningar när det kommer till utbildningssystemet i Sydafrika, och många barn och unga går till exempel inte i skolan. Så vi ville prata om hur det känns att inte gå till skolan, hur det har påverkat deras liv negativt, och hur kan vi relatera till studenterna som protesterade 1976 för att få ett bättre och en mer jämlikt utbildningssystem. Och hur vi är tacksamma idag för den kamp de förde då. 

– Hur har unga i Sydafrika påverkats av Coronapandemin? 

Pandemin har haft en stor inverkan på utbildningssystemet. Vi pratar om barn som behöver lämna sina skolor och hålla sig hemma, kanske i en hemmiljö som är svår och som inte främjar lärande.

Nu är vi fast hemma, utan någon säkerhet kring framtiden. Många studenter kunde inte ens ta examen i år. Arbetslösheten har ökat i Sydafrika, vilket dödat hoppet för unga som söker jobb. Och vi vet inte hur länge det här kommer pågå, när kommer möjligheterna förbättras?

Våldet ökar också, vilket påverkar unga. Det är utmanande, och det är inte bra för barn och ungas psykiska hälsa. Så det påverka unga mycket, på mer än ett sätt i livet och utifrån flera olika aspekter i livet.

– Hur påverkar pandemin ert arbete på YMCA Sydafrika?

Det har påverkat oss eftersom det bygger på deltagande, att de unga kan komma hit. Vi behövde kolla på andra möjligheter nu under karantänen, hur kan vi nå unga om de inte kan komma hit? Vi har en WhatsApp-grupp online där vi hjälper barn och unga med deras skolarbete, vi delar ut böcker så att de inte blir uttråkade hemma, försöker hålla dem aktiva på olika sätt. 

Vi måste fortsätta stärka unga, även i den här situationen. Vi har gett unga tips på hur de kan hitta jobb, hur de kan plugga, hur de håller sig i form fysiskt medan de är i karantän. 

Vi har lyckats omvända situationen så att vi inte fastnar bara för att vi måste hålla oss hemma. Det är en svår situation, speciellt med tanke på de utmaningar som underprivilegierade ungdomar kämpade med redan innan. Det är svårt att nå unga online, vissa har inte internet. Dom som har en telefon har inte tillgång till internet, så det har också varit en utmaning för oss att nå dem. Enda sättet har varit att gå hem till dem för att försäkra oss om att de är ok och fortfarande lever. 

Vi pratar om unga som kommer från hem där det bor runt 15 personer i ett hus med fyra rum. Så distansering är ett stort problem. Det hade varit enklare för dem att hålla avstånd ute än hemma. 

Det har visat sig nu hur utbrett fattigdomen är i Sydafrika, att det fortfarande är många som kämpar ekonomiskt och befinner sig i fattigdom. Det har varit ett bra uppvaknande och varningsklocka. 

Intervju med Simon Danielsson som gått ”EMMA”

Hej Simon! Vilken/vilka KFUM-förening tillhör du?

-Jag är aktiv som gymnast i KFUM Centrals Gymnastikavdelningar. Jag sitter även som vice ordförande i styrelsen för KFUM Stockholm-Gotland.

När gick du EMMA?

Jag gick EMMA i mars 2020.

Hur kommer det sig att du gick en EMMA-utbildning?

Jag anmälde mig till en EMMA-utbildning med förhoppningar om att bli en bättre ledare och få en bredare förståelse om vad ledarskap innebär, hur en grupp fungerar…

Vad tar du med dig från utbildningen?

…och jag lämnade med ännu mer! Jag tar med mig en massa verktyg för att lösa och hantera konflikter inom en grupp. Dessa verktyg är skapade av Nonviolent Communication, som var en väldigt intressant del av kursen. Vi lärde oss även att grupper kan placeras i olika faser enligt en modell som heter FIRO och den kommer jag att ha med mig för att anpassa mitt ledarskap efter gruppen.

Skulle du rekommendera andra att gå en EMMA-utbildning?

Helt klart! EMMA är en utbildning som jag tror att alla skulle gynnas av att gå, oavsett hur bekväm man känner sig i sitt ledarskap. Man kan alltid utvecklas och ta in nya perspektiv från kursledare och deltagare.

Intervju med Emma Grzechnik Mörk som gått ”Kuffen”

Hej Emma! Vilken/vilka KFUM-föreningar tillhör du?

-KFUM Uppsala och Y Feminist Action. Jag sitter också i KFUM Sveriges styrelse, där jag är invald som ordförande 2019-2021.

När gick du KUFFEN?

– Vintern 2018.

Hur kommer det sig att du gick KUFFEN?

-I KFUM, både på lokal som internationell nivå, har jag alltid hållt på med ledarskap och utbildning på ett eller annat sätt. Jag fick tips om KUFFEN från vänner som gått den tidigare och ledarna som varit ansvariga för KUFFEN och vintern 2018 passade det mig att åka iväg en helg och få fördjupa mig i hur du planerar och genomför en ledarskapsutbildning.

Vad tar du med dig från utbildningen?

-Olika ledarskapsverktyg, framförallt planering, samarbete och tålamod. Jag genomförde min första egna ”EMMA-utbildning” tillsammans med min kompis Elin Johnson under hösten 2019 och märkte först då vad allt vi fick öva på den helgen innebar i praktiken. Tar självklart med mig nya vänner och KFUM-kunskap också!

Skulle du rekommendera andra att gå KUFFEN?

-Ja! Verkligen! Oavsett om du tänker att du vill jobba med ledarskap och utbildning i framtiden eller vill fördjupa och utveckla dig själv och ditt eget ledarskap så är KUFFEN en toppenutbildning! Framförallt för att den ger så otroligt mycket tillbaka och är användbar i så många situationer, både inom och utanför KFUM världen.

Intervju med Katarina Granander som gått ”Mary”

Hej Katarina! Vilken/vilka KFUM-föreningar tillhör du?

– Hej! Jag är medlem i både KFUM Ängsholmen och Y Feminist Action.

2. När gick du Mary? 

– 2015

3. Hur kommer det sig att du gick en Mary-utbildning? 

-Jag hade gått en EMMA-utbildning och fick då veta hur stort YWCA-YMCA faktiskt är. Jag blev superinspirerad att både utveckla mitt ledarskap mer efter ”Emma”, men också att få ta större del av världens största och äldsta kvinnorättsrörelse. 

4. Vad tar du med dig därifrån? 

-Jag tar med mig en mycket större förståelse för mig själv. Nu kan jag på ett mycket bättre sätt se hur mitt agerade kan uppfattas av olika personer och anpassa därefter. Jag tar också med mig ett stärkt engagemang, både i KFUM och i feminismen i stort. Jag återkommer ofta i mitt vardagliga liv till det jag lärde mig under Mary. Jag tar kanske framför allt med mig föreningen Y Feminist Action som jag tillsammans med ett gäng superkloka personer startade direkt efter Mary-utbildningen.

5. Skulle du rekommendera andra att gå en Mary-utbildning?

-Jag ÄLSKADE Mary. Det var så jobbigt, så utmanande, så spännande och så roligt. Jag rekommenderar alla att gå Mary!

Tips inför årsmöten i rådande situation med Coronaspridning

**Denna sida uppdateras löpande och uppdaterades senast 3 augusti.

Att Coronakrisen påverkar samhället i stort är nu ett faktum, inte minst civilsamhället. Många föreningar ska snart ha årsmöte och stöter nu på utmaningar, därför har vi här samlat tankar och information som rör årsmöten.

Den 27 mars fattade regeringen beslut om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderar Folkhälsomyndigheten att det görs en riskbedömning före genomförandet, för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. Folkhälsomyndigheten rekommenderar (1/4) att alla föreningar om möjligt skjuter på möten och årsmöten alternativt genomför dem digitalt.

Beslut om att genomföra årsmötet på utsatt tid eller inte

Har ni skickat ut kallelse till årsmöte eller är på väg att göra det och känner oro inför om det går att genomföra eller ej? Står det i föreningens stadgar att årsmötet ska genomföras senast ett visst datum? Vi förstår att det är många dilemman ni står inför nu. Här kommer våra tankar kring dessa frågor.

Varje KFUM-förenings styrelse behöver ta ett beslut

Styrelsen har att besluta om årsmötet kan genomföras som planerat, digitalt eller om årsmötet bör flyttas fram till en senare tidpunkt. Vad än beslutet blir är det viktigt att medlemmarna får tydlig information om situationen och beslutet. Folkhälsomyndigheten har (1/4) gått ut med en rekommendation att skjuta på årsmöten och andra föreningsmöten alternativt genomföra dem digitalt. KFUM Sverige rekommenderar alla KFUM föreningar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vad gäller vid framflyttat årsmöte?

Här delar vi med oss av vår tolkning och hoppas på att det kan vara till hjälp för er i processen när ni ska ta beslut. Vi vill betona att det här är KFUM Sveriges tolkning och inte något facit. Varje förening bestämmer själv. Vi ser på frågan så här:

Vid ett beslut om framflyttat årsmöte får den befintliga valda styrelsen ett fortsatt uppdrag att förvalta föreningen fram till årsmötet, dvs. att styrelsen sitter kvar tills den blir avlöst oavsett vilken mandatperiod den ursprungligen ingick sitt uppdrag på. 

Efter som att det inte finns någon ”föreningsgrundlag” eller liknande är enligt vår tolkning av vanlig föreningspraxis att vid framflyttat möte – om stadgar säger att det ska genomföras innan ett visst datum:

Om samtliga röstberättigade medlemmar är närvarande på ett årsmöte kan stadgarna åsidosättas. Dvs. att årsmötet har i så fall möjlighet att fatta beslut som inte går i linje med stadgarna.

Om kallelse och genomförande av årsmöte går utanför den tidsram som stadgarna påtalar ska (som vanligt) en tidig punkt på dagordningen vara om medlemmarna godkänner kallelsen, dvs. om det var godtagbart skäl att flytta fram mötet. Vår tolkning är att det förutsatt att det blir ett majoritetsbeslut är att se som ett giltigt årsmötesbeslut. Det är alltså årsmötet som avgör om beslutet om ett senarelagt årsmöte ska påverka frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och t.ex. eventuellt omval. 

Det är viktigt att ni känner er trygga i era beslut och känner att ni kan värna om säkerhet och allas hälsa. Om ni har frågor eller behov av att bolla saker är ni varmt välkomna att mejla oss på info@kfum.se så återkommer den av oss som vi tror kan hjälpa er bäst med just era frågor.

KFUM Sverige erbjuder stöd i att kommunicera beslut m.m.

Ni är också varmt välkomna att höra av er till Mina som är PR- & kommunikationsansvarig på KFUM Sverige om ni vill ha tips och råd gällande kommunikation. Mail: mina.lilja.zwedberg@kfum.se eller tel: 073-661 22 75.

Överväg ifall årsmötet kan genomföras digitalt

Ett genomförande av ett digitalt årsmöte behöver ställas mot vad som regleras i föreningens stadgar, vissa har till exempel reglerat att det ska vara just ett fysisk möte. Överväg ifall det går att genomföra årsmötet digitalt.

Det finns många bra tips att ta del när det gäller digitala årsmöten. Civilsamhällespodden har nyligen gjort en video på temat med många goda tips! Filmen ”Grunderna i att hålla ett digitalt årsmöte” hittar du på deras Facebooksida (19/3). Vill du hellre ta del av tipsen i text så hittar du talmanus till filmen här.

Sensus studieförbund har skapat en digital verktygslåda med bland annat tips för styrelsearbete och årsstämma på distans.

Planerar ni att genomföra ett fysiskt årsmöte så rekommenderar vi att ni använder er av Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg som finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Digitala årsmöten

Poddavsnitt om digitala årsmöten

Civilsamhällespodden har gjort flera avsnitt om just digitala årsmöten. Det senaste är avsnitt 65, där pratar Johan Groth och Anna Bergkvist om deras erfarenheter av att hålla digitala årsmöten. De tar upp frågor som: Vad skiljer ett digitalt årsmöte från ett fysiskt? Vad behöver jag tänka på som arrangör, deltagare eller årsmötesordförande av ett digitalt årsmöte? Vad är ett asynkront möte och hur fungerar det?

Verktyg för digitala möten

Det finns flera verktyg för att kunna genomföra digitala möten och årsmöten. Här kommer några tips:

Verktyg för mindre möten

För mindre möten med maximalt fem deltagare kan vi till tipsa om:

RixMötet

RixMötet tillhandahåller en gratis service för telefonkonferens för maximalt 5 personer. https://foretag.comhem.se/rixmoten-gratis

 • Ring 08-5000 5000
 • Välj en sex-siffrig personlig kod för att starta telefonkonferensen.
 • Be samtliga deltagare ringa in på telefonnummer 08-5000 5000, och ange den kod du valde.

För större möten

För större möten, med över 5 deltagare. Kan vi tipsa om:

Zoom

Zoom är det verktyg som vi på KFUM Sverige använder vid digitala möten och webbinarier. Om ni räknar med att årsmötet tar kortare tid än 40 minuter finns en gratisversion av Zoom som ni kan registrera er för.

Planerar ni ett längre digitalt möte? KFUM Sverige har skaffat ett extra abonnemang på Zoom att erbjuda våra medlemsföreningar att använda. Hör av er till oss så ser vi över möjligheterna för er att låna det. Det är först till kvarn med bokningar som gäller Mejla önskad tid att använda Zoom till ingrid.greiby@kfum.se så återkommer vi med status.

Här kan ni läsa mer om Zoom och dess funktioner: https://zoom.us

Är i behov av utbildning eller support för att använda verktyget finns det flera aktörer som erbjuder detta mot en kostnad, t.ex. https://visualised.se. Vid behov tar ni själva kontakt med en leverantör av utbildning och ber om offert.

VoteIT

VoteIT är ett annat exempel på digitalt verktyg som marknadsför sig som en tjänst där en kan hålla årsmöten i enighet med svensk lag med funktioner som talarlista, möjligheter till voteringar, hantering av diskussioner, förslag och omröstningar etc. Här kan ni läsa mer om verktyget: www.voteit.se

Vi på KFUM Sverige har ingen erfarenhet av VoteIT men verktyget rekommenderas starkt i Civilsamhällspoddens avsnitt om digitala årsmöten som vi länkat till tidigare på sidan.

Nätverk för anställda och förtroendevalda i KFUM

För dig som är anställd eller förtroendevald i en KFUM-förening, KFUM-scoutkår eller KFUM-region så har vi nu startat en Facebookgrupp. Gå gärna med i den och så att vi kan dela med oss till varandra med smarta idéer och goda råd i dessa tider. Du hittar gruppen här: https://www.facebook.com/groups/808123386365473/

Lycka till med årsmötet och ta hand om er! Hälsa, trygghet och säkerhet går i första hand <3

Informations med anledning av Coronaviruset

*Informationen på denna sida uppdateras kontinuerligt. Uppdaterades senast 13 augusti 2020.

Världshälsoorganisationen WHO har klassificerat utbrottet av covid-19 som en pandemi (2020-03-11). Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög. Vi förstår att detta kan skapa oro och vill därför dela med oss av bra länkar för information och dela med oss av vad vi på KFUM Sverige gör i denna situation. 

KFUM Sverige följer de rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och UD:s reseavrådan. Vi uppmanar alla KFUM-föreningar att också göra det. 

Folkhälsomyndigheten har en samlingssida med aktuell information om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Där finns de senaste uppdateringarna om smittspridning, riskbedömning, resor m.m. 

På krisinformation.se finns samlad information från flera myndigheter. Där finns även råd om hur en kan prata med barn om detta.

Rekommendation från KFUM Sverige

Efter som att vi inte vet hur situationen kommer utvecklas ser vi att det är viktigt att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Det råd som vi kan ge till KFUM-föreningar i dagsläget är att följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och UD:s reseavrådan. 

Vi följer utvecklingen av situationen via följande länkar:

Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Krisinformation.se
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

UD avråder
https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader

Källkritik

I extraordinära situationer som denna är det extra viktigt att tillämpa källkritik. Var uppmärksam på vem som är avsändare till informationen du tar del av, i vilket syfte den publiceras, om det finns källhänvisning eller inte, om informationen är aktuell och om det finns flera pålitliga källor som säger samma sak.

Fler bra länkar

Här hittar du föreskrifter och allmänna råd om bl.a. allas ansvar att förhindra smitta av covid-19, råd till verksamheter m.m.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/foreskrifter-och-allmanna-rad/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/alla-har-ansvar-att-forhindra-smitta-av-covid-19/bromsa-smittan–det-har-kan-du-som-privatperson-gora/

Rekommendationer ang. körverksamhet (FHM 13/8)

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/korverksamhet-under-covid-19/?fbclid=IwAR1jmY5YerJwK3JHnj-iFW29al-Umv9CG5rFANGgATw8G_qu8qIzoGBHbcc

Rekommendationer ang. lägerverksamhet (FHM pressträff 18/5)

Lägerverksamhet för barn och unga kan genomföras i sommar så länge den hålls lokalt, meddelade statsepidemiolog Anders Tegnell på Folkhälsomyndighetens dagliga pressträff 18/5. Pressträffen hittar ni på youtube. (ca 4:48 in i klippet)

(Uppdatering 4/6: Från och med den 13 juni bedöms symptomfria personer kunna resa i Sverige meddelade statsminister Stefan Löfven på en pressträff).

Text från Folkhälsomyndigheten (19/5) om att anordna lägerverksamhet:

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och det är viktigt att barnen i så stor utsträckning som möjligt kan fortsätta med sina normala aktiviteter.

Kollo och liknande lägerverksamheter för barn och ungdomar (födda 2002 eller senare) kan hållas i mindre grupper och genomföras i närområdet. Du som ansvarar för lägerverksamheten måste se till att minska risken för att covid-19 sprids. Du bör också göra en riskbedömning inför olika aktiviteter och vidta de försiktighetsåtgärder som krävs.

Tänk bland annat på det här:

 • Genomför träningen och aktiviteterna utomhus om det går.
 • Öka avståndet mellan sovplatser och sittplatser i matsalen och andra utrymmen om det är möjligt.
 • Minimera antalet aktiviteter som samlar många personer, till exempel vid avslutningar eller föreställningar för föräldrar och besökare.
 • Se till att det finns möjlighet att tvätta händerna ofta.
 • Stanna hemma vid sjukdom, även vid lindriga symtom.
 • Se till att det finns möjligheter att ta sig hem för de som insjuknar.

För fler råd se vår FAQ om idrotts- och träningsaktiviteter. Mer information hittar du även på vår sida om hur du skyddar dig själv och andra från smittspridning.

Texten i sin helhet hittar du här.

Rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar från Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts–och-traningsanlaggningar/

Information från Folkhälsomyndigheten till arrangörer av evenemang

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang för färre än 50 personer. Bland annat finns en checklista med saker att tänka på för att minska risken att covid-19 sprids.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Ändringar av UDs avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder

Håll dig uppdaterad här: https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/a–andringar-av-avradan-fran-icke-nodvandiga-resor-till-alla-lander/

Omställningsstöd att söka – Ansökan är nu öppen! (22/6)

Det stödpaket som kallas ”omställningsstöd” riktas till företag men kan också sökas av ideella föreningar. Läs mer här: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer/omstallningsstodtillfoljdavcorona.4.1c68351d170ce5545274834.html?fbclid=IwAR3zyXjERaa797bH4Vpo9uEo6BnquRqlT_oGvxyoA6lHixSv9b6_aHdvgZA

MUCF har även beskrivit vem som kan söka här: https://www.mucf.se/stodpaket-fran-regeringen

Ansökan är öppen till och med 31 augusti.

Förskjutet årsmöte eller årsmöte digitalt?

Hur ska en som förening göra med sitt årsmöte? Kanske har kallelse redan gått ut men det känns osäkert om mötet går att genomföra p.g.a smittorisk? Eller har ett beslut tagits om att skjuta fram mötet, men enligt stadgar ska mötet genomföras innan ett visst datum? Efter som det finns många frågor och dilemman på tema årsmöte så har vi skapat en sida speciellt för det. Du hittar den här!

Samlad information till civilsamhället

MUCF har skapat en sida med samlad information om t.ex. hur statens generella stödinsatser påverkar civilsamhället, frågor om bidragsregler, uppskjutna årsmöten, arbetsgivarfrågor, idéburna aktörer i välfärden och tillämpningen av lagar och regler som rör civilsamhället.

https://www.mucf.se/information-till-civilsamhallet-med-anledning-av-coronaviruset?fbclid=IwAR2KGOn742IOCybVE3oNm0fJPnDOpAy8mhUggLkZQzan85ftSh_EnEKgUIk

För företagare med anledning av covid-19

Här finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/foretag/

Information för barn om Coronaviruset

Efter som det i första hand är verksamhet för barn- och unga som vi i KFUM bedriver så har vi samlat tips på sidor med information som är riktat till barn. Följt av tips till vuxna att tänka på när en pratar med barn om detta.

Folkhälsomyndighetens sida för barn och unga

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-barn-och-unga/

Informationsmaterial till barn och unga

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-barn-och-unga/informationsmaterial-till-barn-och-unga/

Jämställdhetsministern håller pressträff för barn (20 april)

Den 20 april hade jämställdhetsministern pressträff för barn om det nya coronaviruset. Ytterligare en pressträff för barn kommer hållas ons 13 maj: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/jamstalldhetsministern-och-utbildningsministern-haller-presstraff-for-barn-om-det-nya-coronaviruset/?fbclid=IwAR2oWDLDVRMmZKl_-x0GrAi2BZqi9zPHTSAFRcb-69AkCodf9qlZnotKFRg

BRIS (Barnens rätt i Samhället) har gjort en sidan med tips till barn som känner sig oroliga. https://www.bris.se/for-barn-och-unga/corona-viruset/

Lilla aktuellt har ett flertal filmklipp för barn som handlar om Coronaviruset. https://www.svt.se/barnkanalen/barnplay/lilla-aktuellt/

Barnens pressträff (19/3) Statsminister Stefan Löfven svara på barns frågor om Coronaviruset. https://www.svtplay.se/video/26081576/lilla-aktuellt/lilla-aktuellt-forklarar-sasong-1-era-fragor-till-statsministern?start=auto

Flera kommuner har stödinsatser för barn och unga under 18år. Sök på din kommuns hemsida för att få lokal information. Här är ett exempel från stöd till barn från Nacka kommun: ”Just nu pratar alla om coronaviruset och det kan kännas både oroande och jobbigt. Det är dessutom mycket som händer som påverkar vardagen. Kanske blir det oroligt även hemma?” Läs mer här: https://www.nacka.se/nyheter-start/2020/03/ar-du-under-18-och-behover-nagon-att-prata-med/?fbclid=IwAR2ZHK5zGDd64erW1vDcj8xQiKM4mN-p5eGIiKV7li7_R9Gqf-l3GPRRIaA

Filmer för unga om källkritik

UR har t.ex. filmer om källkritik i en serie som heter Orka plugga:

Tips till vuxna hur en kan prata med barn om Coronaviruset

Det finns också många sidor med tips till vuxna om hur en kan prata om rådande situation med barn. Här är några av dem: 

1177 har sammanställt tips i både punkter och film. 
https://www.1177.se/Kalmar-lan/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/om-coronaviruset/hur-pratar-du-med-ditt-barn-om-nya-coronaviruset/  

Krisinformation.se har publicerat en artikel om hur en kan prata med barn om Coronaviruset. https://www.bris.se/for-barn-och-unga/corona-viruset/

8 mars – Internationella kvinnodagen!

Ett tillfälle för oss som individer, förening och organisation att tänka lite extra på och uppmärksamma att vi inte bara är en del av världens största ungdomsrörelse YMCA utan också, och framförallt, en del av världens världens största och äldsta kvinnorättsrörelse YWCA! 

Det är ofta när jag ska förklara “vad är KFUM” som jag hör mig själv säga “känner du till YMCA?”. När jag fått klartecken att personen som ställde frågan är med på tåget lägger jag snabbt till: “vi är också en del av världens största kvinnorättsrörelse, YWCA” brukar responsen inte tyda på lika stor kännedom. 

Därför vill jag ta tillfället i akt denna dag och uppmärksamma vår internationella systerorganisation YWCA och deras arbete!

YWCA grundades 1855 i London av superkvinnorna Mary Jane Kinnard och Emma Robarts. Organisationen spreds snabbt till andra delar av världen och beskrivs vara en del av kvinnokampens frontlinjekämpar för i kvinnorna i civilsamhället. YWCA har bland annat varit viktiga aktörer för kvinnors framtida rösträtt, flyktingkrisen i Europa efter andra världskriget, kvinnors civila rättigheter i USA under 1900-talet samt under Apartheid i Sydafrika.

Idag finns YWCA i över 100 länder där de arbetar med kvinnor, unga kvinnor och flickor över generations-, religions-, kultur och regions-gränser med syfte och tron på att kvinnors stärkta egenmakt och ledarskap är nödvändiga för att förändra ojämlika maktstrukturer. YWCA arbetar dagligen med verksamhet där ledarskap och egenmakt utvecklas, påverkansarbete för en mer jämställd värld pågår och trygga mötesplatser för kvinnor att få mötas, inspireras och utvecklas. 

Känner du igen dig? Låter det som din egen KFUM-förening? 

Det är för att vi är det! Vi är en del av detta exakt lika mycket som vi är en del av YMCA! Häftigt va?

I vår strategi, What We Want, är även ett av våra fokusområden jämställdhet. Vi jobbar med detta dagligen runt om i KFUM, men det kanske behövs att vi uppmärksammar och jobbar med detta lite mer medvetet? 

Pratar vi i styrelserummet hur vår könsfördelning ser ut i styrelsen och i föreningen?

Har vi lag uppdelade i kön på våra lägergårdar när vi kör en fotbollsmatch?

Pratar vi med våra barn och unga om begränsande könsnormer?

Har vi rutiner för att systematiskt och medvetet skapa rättvis arbetsfördelning bland våra ledare i föreningen så att alla får komma till tals, både killar och tjejer får vara med och baka fikat till eftermiddagen? 

KFUM är en organisation i tiden. Vi har alltid mött unga människors behov och så ska det förbli. En del av detta är att jobba medvetet, konsekvent och fokuserat med jämställdhet. Just idag handlar det om jämställdhet mellan könen, men i vår verksamhet det handlar även om jämställdhet mellan ålder, etnicitet, religion, kulturell och socioekonomisk bakgrund. Även om vi varit med i matchen sedan 1844 finns det fortfarande ojämlika strukturer i vårt samhälle som vi behöver arbeta med och fundera över dagligen. Det är också viktigt att vi inte bara ser jämställdhet som ett arbete för kvinnor och för att kvinnor ska få det bättre. Ett mer jämställt samhälle vinner vi alla på – oavsett. Ett toppen-exempel på hur vi kan arbeta med jämställdhet med unga killar är föreningen Locker Room Talk som arbetar med omklädningsrumskulturen i syfte att förändra en begränsande mansnorm!

Så, kära KFUM medlem, förening, styrelse. Ägna en stund på er nästa ledarsamling, möte, planeringsdag för kansliet och prata om hur ni arbetar med och för ett mer jämställt KFUM (och som vi alla vet blir en effekt: ett mer jämställt samhälle). Det kanske kan kännas onaturligt och obekvämt – men det är exakt det som krävs för att vi ska utvecklas och bli bättre, och det vill vi ju – eller hur?!

Som tips på vägen skickar jag med detta för inspiration:

Jag önskar er en fin 8 mars och ser fram emot att fortsätta arbetet med ett mer jämställt KFUM tillsammans med er!

Emma Grzechnik Mörk
Ordförande, KFUM Sverige

KFUMs ledarskapsutbildning MARY 2020 ges i Sverige

Varje år arrangerar KFUM Sverige är en veckas ledarskapsutbildning som kallas ”Mary”. Mary hålls utomlands eller i Sverige och innefattar någon form av utbyte eller studiebesök hos en KFUK eller KFUM förening. I år kommer utbildningen hållas hos KFUM Brevik (strax utanför Norrköping) den 5-11 okt.

Mary är ett det fjärde steget i KFUM:s utbildningspaket. Mary är en intensiv och avancerad ledarskapsutbildning och bygger på att en har erfarenhet av att vara ledare i rörelsen och av tidigare ledarskapsutbildningar.

Utbildningen bygger på upplevelsebaserad inlärningsmodell med stort utrymme för personlig reflektion och fördjupande teoretiska inslag. Deltagarna får köra KFUMs instagramkonto under denna vecka. På KFUMs instagram kan du spana in sparade stories från tidigare år!

Syftet med KFUMs ledarskapsutbildning Mary är att deltagaren får fördjupad förståelse för KFUM samt stärkt personligt ledarskap genom ökad självinsikt, självkänsla och förståelse av ledarskapets innebörd.

Vem kan gå Mary?

Mary riktar sig till aktiva ledare, förtroendevalda och anställda inom KFUM med minst två års ledarerfarenhet, från 20 år och uppåt.

Förkunskaper

Deltagare på Mary förväntas ha förkunskap om KFUM och om ledarskap ungefär motsvarande Emma. Deltagare som inte själva har gått Emma, George eller Williams förväntas göra George och Williams inför kursen. Detta kan ske på egen hand.

Mål med utbildningen

• Deltagaren har ökad självinsikt och självkänsla
• Deltagaren har ökad förståelse för ledarskapets komplexitet och kapaciteten att anpassa sitt ledarskap för olika situationer
• Deltagaren är inspirerad till fortsatt engagemang i KFUM och djup förståelse för rörelsens påverkan för individer och samhälle.

Innehåll

Mary innehåller minst ett studiebesök eller utbyte med värdorganisation samt
• Minst två pass om KFUM
• Minst fyra pass av följande teman:
• VAD/HUR (Innehåll/Process)
• Självpresentation & JOHARI fönster
• Feedback (utvecklande/stärkande feedback samt feedback-trappan)
• Integrated Model of Group Development (IMGD) eller FIRO
• Personlig kommunikation
• Non- Violent Communication
• Transaktionsanalys
• Konflikthantering
• Förändringsnivåer
• Coachande samtal
• Dagligt reflektionsarbete

Var och när?

Utbildningen hålls under en vecka på KFUM Brevik, Norrköping.
Datum: 5-11 okt 2020

Kostnad

Utbildningen är subventionerad av KFUM Sverige, vilket betyder att du eller din KFUM-förening endast står för en del av kostnaden. I å står KFUM Sverige för en ännu större del av kostnaden då vi är medvetna om att konsekvenserna av Covid-19 har slagit hårt mot många KFUM-föreningar ekonomiskt. Priset är därför år 2020 endast 6000kr och inkluderar boende, mat och utbildning.

”No show” avgift

Avbokar du din plats efter sista anmälningsdag (dvs. efter 31 juli) så kommer vi behöva ta ut en avgift på 3000kr. Om avbokningen sker mindre än två veckor innan avresa är avgiften 6000kr. Med läkarintyg 0kr. Om utbildningen avbokas p.g.a. Covid-19 kommer deltagarna få hela avgiften tillbaka.

Anmälan

Anmälan görs via denna länk:

https://podio.com/webforms/24173798/1757301

Sista anmälningsdag 31 juli 2020

Har du frågor?

Tveka inte att höra av dig till Annika som kommer att leda utbildningen. Mail: annika.thomsson@kfum.se

Håll gärna utkik på eventet på Facebook, du hittar det här: https://www.facebook.com/events/2755887384456994

KFUM Sverige inspirerar till fredsutvecklande insatser i världen

Nu lanserar vi en sammanställning av erfarenheter från arbetet med UNSCR 2250. Den innehåller också rekommendationer till bl.a. ungdomsorganisationer och beslutsfattare.

KFUM Sverige har sammanställt ”Best Practice”-kunskap om hur lokala KFUM-föreningar och våra partners arbetar med UNSCR 2250s fem fokusområden. Närmare 50 generalsekreterare från YMCAs i hela världen var samlade då KFUM Sveriges generalsekreterare Alexander Clemenson presenterade ”Youth, Peace & Security – UNSCR 2250 EXPERIENCES FROM YWCA & YMCA” på en konferens i Palestina. Även ett flertal personer från GST, Global Staff Team (generalsekreterare för regionerna Europa, Afrika, USA, Kanada, Latinamerika & Karibien, samt Asien). Gäster och volontärer från värdorganisationen YMCA East Jerusalem var också på plats vid lanseringen. 

Fred och säkerhet var ett återkommande tema under konferensen för som varade i fem dagar. Inte minst med tanke på att den var förlagd i just Palestina. Det var totalt ca 60 personer från olika YMCAs i hela världen närvarande när Alexander Clemenson klev upp på scen för att för första gången presentera KFUM Sveriges nya publikation med inspirerande exempel på hur KFUM-föreningar i Sverige och världen arbetar med resolutionen. 

”Att prata om UNSCR 2250 blir väldigt naturligt när det kommer till YMCA och YWCA. Särskilt då många i rörelsen refererar till sina engagerade unga som just fredsbärare och har gjort det sedan långt innan resolutionen antogs 2015”

Alexander Clemenson, Generalsekreterare KFUM Sverige.

KFUM Sverige vill öka kunskapen om och engagemanget för UNSCR 2250s fem fokusområden bland svenska och internationella unga ledare. Men också bidra till stärkt kapacitet att genomföra resolutionen.

Youth, Peace & Security – UNSCR 2250 EXPERIENCES FROM YWCA & YMCA är ett resultat av tre dagars workshop arrangerad av KFUM Sverige, med deltagare från olika lokala organisationer i YWCA-YMCA rörelsen nationellt och internationellt. Dokumentet samlar inspirationsexempel på hur olika KFUM-föreningar arbetar med UNSCR 2250 och avslutas med konkreta rekommendationer till bl.a. ungdomsorganisationer och beslutsfattare. 

Här nedan kan du ladda ner Youth, Peace & Security – UNSCR 2250 EXPERIENCES FROM YWCA & YMCAFROM YWCA & YMCA