MÖJLIGHET ATT SÖKA PENGAR FÖR VERKSAMHET FÖR UTSATTA GRUPPER OCH UNGA I UTSATTA SITUATIONER

KFUM Sverige har tillsammans med flera ungdomsorganisationer arbetat för att öka stödet till våra föreningar för att klara nödvändiga omställningar till följd av Corona.

Som ett resultat av detta arbete har nu KFUM Sverige lämnat in ansökan om ekonomiskt stöd till två myndigheter. Trots att vi ännu ej fått besked från MUCF eller Socialstyrelsen, öppnar vi ändå upp möjligheten för medlemsföreningarna att söka ekonomiskt stöd.

Stödet kan sökas av KFUM Sveriges medlemsföreningar som har haft eller har planerad verksamhet, inom perioden 1 mars – 31 december 2020. Stöd kan ges till ”verksamhet som pga covid-19, utökats/ställts om för att möta behovet från unga och grupper som befinner sig i socialt utsatta situationer” , se faktaruta nedan.

Riktmärke kring belopp möjligt att söka per förening är 100 000 – 500 000 kr, förutom redan överenskommet undantag.

KFUM Sverige arbetar vidare för ett mer generellt stöd för den viktiga verksamhet som bedrivs av KFUM-föreningar runt om i landet, men välkomnar förstås att politiken tagit detta beslut.

Ansökningsperiod:

Ansökan om medel görs via aktuell länk nedan före 2020.07.22, kl 09:00.

Anledningen till att ansökningsperioden är förhållandevis kort och dessutom förlagd till sommar-månaderna är att politiken har beslutat om att medel får brukas inom perioden 2020.01.01 – 2020.12.31. Bedömningen är att medel och verksamhet kan göra störst nytta genom detta förfarande, bland annat för att kunna ge besked till medlemsföreningar så tidigt som möjligt, huruvida medel är beviljade eller ej och därmed bidra till planering och tydlighet vad som gäller.

Det är också därför KFUM Sverige valt att öppna ansökan 2020-06-26, dvs. innan slutligt besked från myndigheterna inkommit, då vi på detta sätt ger föreningarna en något längre ansökningsperiod och hoppas det ger fler möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd.

Förutsättningar för att söka medel:

 • Förening som är medlemmar i KFUM Sverige och har medlemsrapporterat föregående år får ansöka om medel
 • Att verksamheten uppfyller bidragens syfte, se faktaruta
 • Att medlemsförening inte beviljats medel ur samma stödpott, MUCFs organisationsbidrag – Stöd 1 eller Socialstyrelsens statsbidrag – Stöd 2                                                      
 • Att medlemsförening ansöker ur den ena av de två stödpotterna, dvs. antingen Stöd 1 eller Stöd 2.

Länkar till ansökningarna

STÖD 1: https://podio.com/webforms/24686561/1812706

STÖD 2: https://podio.com/webforms/24686872/1812729

Bedömningskriterier

 • Effektivitet och kvalitet på verksamheten: det viktigaste är inte att nå eller beröra så många individer som möjligt, utan en kombination av att arbeta effektivt med hög kvalitet gentemot målgruppen
 • Kapacitet: medlemsföreningens möjlighet att genomföra verksamheten (för kommande verksamhet)
 • Spridning: geografisk, verksamhetsmässig, samt mellan medlemsföreningar

Kan man överklaga beslut?

Självklart får man överklaga beslut. Om du har frågor rörande fattade beslut, ta kontakt med KFUM Sveriges kansli. Detaljer kring andras beviljade/icke beviljade ansökningar kommer ej att ges ut.

Redovisning av beviljade medel

Redovisning och rapportering hur beviljade medel har använts är en viktig del. Medlems- föreningar som beviljats medel kommer ta del av datum som gäller för slutrapportering samt rapporteringsmallar att fylla i. Detta för att KFUM Sverige i sin tur ska kunna sammanställa en samlad rapport gentemot bidragsgivaren.

Viktiga datum för ansökan

 • Öppet för ansökan 2020.06.26–07.22, kl 09:00.
 • Under perioden 2020.07.22–29 kan kontaktperson för ansökan komma att kontaktas för att kortfristigt förtydliga eller inkomma med kompletteringar till ansökan
 • Under vecka 32, är ambitionen att besked ska kunna förmedlas huruvida medel har kunnat beviljas eller ej, samt belopp.
 • Utbetalning av beviljade belopp sker vecka 34.
 • Redovisning och rapport enligt mall, senast 2021.02.01, kl 09:00

Stockholm 2020-06-25
KFUM Sverige
/Alexander Clemenson, Generalsekreterare