KFUM:s motion om ungas roll har gett resultat

Inför Svenska missionsrådets årsmöte hade KFUM Sverige lagt fram en motion om unga människors möjlighet att påverka och delta i SMRs verksamhet.

KFUM Sverige föreslog till Svenska Missionsrådet att:

• genomföra en kartläggning kring SMR:s och medlemsorganisationernas arbete med unga och ungdomsperspektivet och erbjuda stöd vid behov

• utifrån kartläggningen ta fram en handlingsplan för hur unga och ungdomsperspektivet kan inkluderas i SMR:s och medlemsorganisationernas verksamhet

Läs hela motionen här!

Ellen Söderberg från KFUM Sveriges styrelse föredrog motionen tillsammans med Niclas Sannerheim från KFUM Sveriges kansli. Niclas inledde med att fråga hur många här i rummet är under 35 år? Frågan har fått draghjälp av FN genom resolution 2250 och KFUM Sverige har lyft frågan inom SMR vid flera tillfällen de senaste åren.

SMRs ordförande Mattias Ingeson tackade för ”den extremt välskrivna motionen” och betonade att styrelsen ställer positiva till att fortsätta ett samtal, samtidigt som SMR har bemannat kansliet utifrån den verksamhetsplan som slagits fast.

Årsmötets beslut

Årsmötet beslutade ”att ge styrelsen i uppgift att samtala vidare med KFUM Sverige och andra intresserade medlemsorganisationer kring hur SMR i sin verksamhet tydligare kan omfatta och inkludera ungdomsperspektivet”. Bifall till styrelsens förslag genom votering: 21 mot 5: ”att avslå förslaget om att direkt gå vidare att genomföra en kartläggning och en handlingsplan”

– Det är såklart tråkigt att motionen inte blev antagen, men jag tycker ändå att vi lyckats ta plats och att påverka att ungdomsperspektivet får en högre prioritet inom SMR framöver. Så jag är hoppfull inför framtiden!

Säger Niclas Sannerheim, internationella sekreteraren som tillsammans med styrelseledamoten Ellen Söderberg representerade KFUM på SMR:s årsmöte.

KFUM Sverige:s förslag ligger i linje med SMR:s nya Strategi för 2017-2021 som slår fast att SMR ”vill utveckla sin egen och medlemsorganisationernas kapacitet för rättighetsbaserat arbete”.

Bakgrund

Under 2016 var KFUM Sverige en av de organisationer som aktivt arbetade med att få regeringen att uppmärksamma och inkludera unga som rättighetsbärare. Glädjande antogs flera av KFUM Sveriges förslag i Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbete som fastslår att ”Sverige ska i sitt konfliktbyggande arbete bidra till att genomföra Resolution 2250.”