KFUM Sveriges Internationella träff – vad hände?

Den 10 november träffades representanter från fyra KFUM föreningar med internationell verksamhet för att diskutera bland annat ungas engagemang i internationellt arbete i KFUM och hur vi kan möjliggöra för mer av detta på lokal och nationell nivå. Syftet med träffen är också att skapa en återkommande mötesplats för alla KFUMare med internationellt engagemang.

Träffen ska också möjliggöra utbyte av erfarenheter, inspiration och synliggöra KFUM Sveriges pågående utvecklingssamarbeten. Att få tillfälle för att gemensamt prata om hur vi uppmuntrar och möjliggör ungas engagemang i internationella frågor är viktigt i vår rörelse idag.

På träffen diskuterades vad som enligt vår erfarenhet, hämmar och främjar ungas engagemang, hur vi arbetar lokalt med att fånga upp det engagemang som finns, samt tog del av de program i utvecklingssamarbete om bedrivs med partners.

Vi diskuterade även de fyra benen av internationellt arbete som bedrivs i KFUM i Sverige idag samt vilka möjligheter till engagemang det finns inom respektive del. KFUM Sverige presenterade också det nya treåriga programmet Din agenda – ungas inflytande över Agenda 2030 som kommer att lanseras I början av 2018 och som syftar till att synliggöra och öka kännedom om Agenda 2030, de globala målen samt KFUMs utvecklingssamarbeten.

Den internationella sidan visades också upp och finns nu att beskåda här: https://kfum.se/vad-vi-gor/internationellt/

Har du frågor om det internationella arbetet i KFUM generellt, vill ha tips på hur din förening kan fördjupa ert internationella engagemang eller vill ha inspiration för att skicka deltagare på internationella möjligheter kan du alltid kontakta Caroline på KFUM Sverige, caroline.daly@kfum.se eller 08-6773011.