Boende för ensamkommande ungdomar i Umeå

Fenix är ett HVB och stödboende för ensamkommande ungdomar i KFUM Umeås regi. Vi finns mitt i centrala Umeå och har bedrivit verksamhet för målgruppen sedan 2007.
Vår verksamhet riktar sig till ensamkommande ungdomar som är 15-21 år som har fått permanent uppehållstillstånd (PUT) eller är asylsökande i Sverige. Vi tillhandahåller både rum i gruppboende (HVB) och boende i träningslägenheter (stödboende).

Fenix syfte är att genom ett professionellt förhållningssätt baserat på respekt och nyfikenhet för varandras kulturella bakgrunder skapa en plattform för ensamkommande ungdomar på vilken vi kan mötas och utvecklas.

Vår målsättning är att aktivt stödja ungdomens utveckling i att bli självständig och självförsörjande. Med utgångspunkt i den unika ungdomens förmågor, kompetenser, erfarenheter och mål vill vi tillvarata ungdomens resurser för en god etableringsprocess.

KFUM Umeå är en fristående ideell förening vilket möjliggör att Fenix kan erbjuda boendeplatser för alla närliggande kommuner. I dagsläget har Åsele, Nordmaling, Vännäs och Umeå kommun ungdomar placerade hos oss. Förfrågan om placering hos oss görs av socialtjänsten i respektive kommun.

Fenix arbetsmodell grundas i kombinationen av bemötande, förhållningssätt och värdegrund. Vårat förhållningssätt vilar på det salutogena perspektivet, med sin bas i Aron Antonovskys forskning om känslan av sammanhang (KASAM) och den friska människan. Personalgruppen har även kompetens inom flertalet arbetsmetoder såsom Motiverande samtal (MI), Lösningsfokuserat förhållningssätt samt Agression Replacement Training (ART).

På Fenix arbetar vi med att ungdomen skall hitta egna verktyg och strategier i vardagen samt bli medveten om sina rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället. Genom färdighetsträning inom exempelvis ekonomi, fritid, hälsa och miljöfrågor utvecklas ungdomens förmåga att hantera med- och motgångar i sin vardag. Detta bidrar till att självförtroendet stärks och ungdomen kan på så sätt navigera sig igenom sitt liv utifrån sina egna förutsättningar. Vi skapar möjligheter för unga människor

Varje ungdom får en mentor bland personalen. Mentorn har extra kontakt med ungdomen och ansvarar för att dennes behov synliggörs i personalgruppen. För att kunna följa varje individs utveckling och särskilda behov arbetar vi med individuella genomförandeplaner, i den sätter ungdomarna med stöd från mentorn upp kort- och långsiktiga mål som kontinuerligt följs upp.
Vi arbetar med relationellt socialt arbete där vi lägger stor tonvikt vid kontinuitet i relationen mentor- ungdom. Därför följer samma personalgrupp (mentor) ungdomen även när hen byter boendeform under KFUM Fenix regi.

Personalens kompetens vilar på en grund av bred högskolekompetens, här finns bla. socionomer, sociologer, pedagoger och de med examen i internationell kris och konflikhantering. Vi har lagt en stor vikt vid mångfald inom gruppen och att ett flertal språk ska finnas representerade. Personalen har också lång erfarenhet av arbete med ungdomar.

Varje ungdom har möjlighet att få en stödperson utanför Fenix som han/hon kan träffa ett par gånger i veckan. Syftet är bl.a. att uppmuntra en sund aktiv fritid, övning i svenska språket, och utökande av kontaktnät. Dessa stödpersoner är goda förebilder som kan presentera ungdomarna i bra sammanhang och introducera dem i nya aktiviteter.

Är du intresserad av att veta mer om vår verksamhet är du välkommen att höra av dig!

Camilo Segura
Chef för socialt arbete
070-4251191
camilo.segura@kfum.nu
http://www.kfum.nu