KFUM Sverige motionerar inför Världsrådsmötet i Estes Park, USA.

Världsrådsmötet är det högst styrande mötet för YMCA International och inträffar vart fjärde år. Det är medlemmarnas forum för att lyfta frågor och motioner kring framtida verksamhet och inriktning för rörelsen.
Till årets Världsrådsmöte motionerar KFUM Sverige att KFUM globalt ska arbeta för alla människors lika värde genom proaktivt arbete för inkludering och likaberättigande i vår rörelse , vilket ligger i linje med YMCA Internationals nya strategi kring Youth Empowerment.

KFUM Sverige vill med motionen lyfta att unga människor representerar en bred mångfald – och att de på grund av rådande strukturer riskerar diskriminering och exkludering, exempelvis på grund av etnicitet, funktionshinder eller sexuell läggning. För att KFUM-rörelsen även fortsättningsvis ska vara en rörelse med syftet att utveckla unga till sin fulla potential behöver denna mångfald respekteras och inkluderas i vårt arbete världen över.

För att läsa motionen i sin helhet, klicka på länken nedan:
KFUM Sveriges motion inför Världsrådsmötet