Chef- ledarskapsutveckling 2013-14

KFUM-rörelsen blickar framåt och ser att vi står inför nya utmaningar och många möjligheter. KFUM Sverige och KFUM Jönköping i samarbete med Sensus studieförbund erbjuder nu rörelsens högre tjänstemän och styrelser en gemensam skräddarsydd KFUM-utbildning. Genom rörelsens föreningars högsta ledningar tydliggörs KFUMs särart och mervärde. Genom att leva och leda KFUM med ett tydligt uppdrag och ett värdebaserat ledarskap så skapar vi den rätta känslan i föreningar och rörelse.

Genom en kvalificerad ledarutbildning för högsta ledningen inom föreningarna skapas ett sammanhang där några av nyckelpersonerna till rörelsens framtid i Sverige kan träffas, erfarenhetsutbyta, diskutera uppdraget, lära mer om rörelsen och tillsammans utveckla de strategier som KFUM behöver för att vi ska vara fortsatt lyckosamma i att skapa meningsfulla mötesplatser där vi möter unga människors aktuella behov och där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential.

Syfte

Kursens syfte är att utveckla ledarskapet och skapa förändringskraft inom KFUMs föreningar och skapa ett starkt nätverk inom rörelsen för att tillsammans kunna ta KFUM in i framtiden.
Deltagare – Kursen vänder sig till föreningarnas högsta ledning, både tjänstemän och styrelse. Det ideala är att ordförande och chefstjänsteman går tillsammans men andra varianter är givetvis möjliga.
Kostnad – Kursavgift 5 000 kr, inkluderar kursliteratur, föreläsningar, lokaler, kursadministration etc. På detta tillkommer kostnader för resor, kost och logi som betalas av föreningarna själva. KFUM Sverige åtar sig att hitta billiga och bra alternativ för boende och konfererande.

Upplägg

Utbildningen består av fyra tillfällen om totalt 14 kursdagar. Utbildningen är processinriktad och varvar teori och praktik på ett kreativt och lustfyllt sätt. Sensus studieförbund leder och håller ihop utbildningen. Externa föreläsare kommer att bidra med såväl teori som praktik. Mellan kurstillfälle tre och fyra skriver deltagarna ett PM som reflekterar kring KFUMs uppdrag, framtid och ledarskapsfrågorna.

1. Ledarskap i förändring, organisationsutveckling för ett relevant uppdrag, Örebro 14-15 november. Genomgång av program, deltagare och förväntningar.
2. Det omförhandlade samhällskontraktet, KFUMs uppdrag och ledning, Stockholm 20-22 mars.
3. YWCA och YMCA globala rörelser, program i samarbete med YMCA World Council, 29 juni-8 juli 2014.
4. 20-21 november 2014, erfarenhetsutbyte utifrån deltagarnas avslutnings PM. Vi knyter ihop trådarna, utvärderar och går vidare.

Mål

Efter genomgången utbildning ska deltagarna ha;
– Stärkts i sin förståels för vad KFUM är, gör och kan vara i Sverige och världen. Centralt är en uppdragsdiskussion där KFUMs roll i samhället idag och i framtiden ska vara bärande.
– Utvecklat sitt ledarskap i vardagen och fått metoder för att arbeta med förändring, konflikt och utveckling.
– Skapat starka och varaktiga nätverk för samarbete och utveckling i Sverige och världen.

Kurslitteratur

Till kursen kommer det att ingå en rad böcker och annan litteratur med inriktning mot, civilsamhälle, värdegrund, uppdrag och ledarskap.

Anmälan

Anmälan sker i två steg, till att börja med vill vi ha er intresseanmälan senast 25 juni. Vid intresseanmälan kommer ges mer information och anmälningsformulär. Definitiv anmälan vill vi ha senast 25 september.

Mer information

Frågor ställs till patrik.schroder@kfum.se, 08-677 30 01 eller henrik@kfum.org, 076-029 20 90. Anmälan mejlas till Patrik. Ladda ned inbjudan som pdf.