Påverka eller påverkas – ny klimatskrift

Unga utgör en tredjedel av världens befolkning och är de som kommer att ärva en framtid märkt av klimatförändringar. Därför är det enormt viktigt att nuvarande makthavande generationer agerar på ett effektivt sätt och att ungas röst kring klimatfrågor hörs tydligt.

Genom FN:s Barnkonvention har unga människor rättigheten att göra sina röster hörda i ämnen som påverkar och berör dem. Klimatförändringar är verkligen ett sådant ämne. KFUM jobbar aktivt för att unga ska inkluderas
i förhandlingar, planer och policys vad gäller klimatarbetet, både nationellt och internationellt. Det är KFUMs mål att alla medlemsföreningar och enskilda medlemmar ska engagera sig i frågan, eftersom klimatfrågor är vårt ansvar som global ungdomsrörelse.

Genom FN:s Barnkonvention har unga människor rättigheten att göra sina röster hörda i ämnen som påverkar och berör dem.

För att underlätta förståelsen och engagemanget för klimat- och miljöfrågor har nu KFUM Sverige tagit fram en skrift som riktar sig till rörelsens medlemmar och föreningar. I skriften Påverka eller påverkas kan man läsa om EU:s arbete med klimatutmaningarna och se några exempel på hur unga inom KFUM i Sverige och globala YMCAs arbetar med klimatfrågor. Man får också bra vardagstips på hur man som individ eller förening kan vara en del av lösning på klimatproblemen.

Du kan ladda ner skriften gratis här:

Påverka eller påverkas – Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete?

Denna skrift, audioversion och workshop har tagits fram med stöd av Sensus och Folkbildningsrådet